ក្តៅៗ ! មានការផ្ទុះសម្ដីក្នុងហ្វេសប៊ុក រវាងតារាៗវ័យក្មេងទាំងពីរ នីឡា និង អូនមុី

BroCam-News

ក្ដៅៗផ្ទុះសង្រ្គាមពាក្យសម្ដី រវាង នីឡា ជាមួយហ្នឹង អូនមុី បន្ទាប់ពី នីឡាបានស៊ែរដៀមដាម អូនមីុ លើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក។ ដោយ នីឡា បានស៊ែរនូវព័ត៌មានមួយដែលបានចុះផ្សាយដោយវេបសាយរបស់ក្រុមហ៊ុុនសប្បាយ(Sabay) ដែលព័ត៌មាននោះគឺទាក់ទងជាមួយហ្នឹង អូនមីុ ។ នេះជាពាក្យសម្ដីនៅលើហ្វេសប៊ុកទាំងស្រុងរបស់អ្នកទាំងពីរ ៖

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.