២០ សន្លឹក បណ្តុំរូបភាពនៃកំពូលសម្ភារៈច្នៃប្រឌិត ឃើញហើយ មិនសរសើរមិនបាន

David

ជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបាន ពេលដែលយើងលឺពាក្យមួយឃ្លាថា ភាពខ្វះខាតបង្កើតឲ្យមានគំនិតច្នៃប្រឌិត ។ ជួនកាលការបង្កើតនូវអី្វមួយដែលថី្ម វាបាននាំមកនូវសារប្រយោជន៍ជាច្រើនសំខាន់រស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង ។

នៅក្នុងសម័យទំនើបនេះទៅហើយ មនុស្សគ្រប់រូបគឺទទួលបានស្រាប់ នូវសំភារច្នៃប្រឌិតផេ្សងៗសម្រាប់សម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង ដូចជាការច្នៃប្រឌិតថ្មីមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្មេងស្រីម្នាក់ ។

កុំបង្អង់ពេលយូរ តោះ! មកទស្សនាបណ្តុំរូបភាពនៃកំពូលសម្ភារៈដែលកើតឡើងចេញពីគំនិតច្នៃប្រឌិត ឃើញហើយពិតជាសរសើរមិនបាននោះ

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.