អ្នកលេងបណ្តាញសង្គមជាច្រើន កំពុងឆ្លុកវង្វេងនឹងកូនឆ្កែដែលមានស្លឹកត្រជៀកដូច Mickey Mouse

CHEN.FONG

មានកូនឆ្កែចម្លែកៗ ដែលមានស្លឹកត្រជៀកដូ​ច តុក្តា Mickey Mouse ដែលបានធើ្វអ្នកចូលចិត្តសត្វចិញ្ចឹមជាច្រើន មានការចាប់អារម្មណ៏យ៉ាងខ្លាំង។​ ក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម តាមអនឡាញនានា។​ ជាពិសេសដែលស្រឡាញ់សត្វឆ្កែដែលចិញ្ចឹមក្នុងផ្ទះ មានចិត្តស្រឡាញ់ស្ទើរលេប។ ទោះទៅទស្្សនាទាំងអស់គ្នា៖

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.