អាវយឺត ម៉ាកល្បី Lacoste ពេលនេះជំនួសរូបសញ្ញាសត្វក្រពើចេញ ដាក់សត្វថី្ម គឺដើម្បី ...

David

Lacoste ដែលជាម៉ាកសំលៀកបំពាក់បារាំងដ៏ល្បីល្បាញមួួលើពិភពលោក ពេលនេះត្រូវបានជំនួសផ្លាកសញ្ញារូបសត្វក្រពើ ទៅជារូបសញ្ញាពពួកសត្វជាច្រើនដែលជិតផុតពូជ ។

ជាសហការអន្តរជាតិមួួដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិ ស្លាកសញ្ញា Lacoste បានបង្ហាញពីការរចនាម៉ូដអាវយឺតថ្មីរូបសត្វចំនួនដប់។ សត្វទាំងដប់ដែលមានលក្ខណៈពិសេសគឺជាសត្វដែលជិតផុតពូជ។

តាមរយៈការទិញអាវនេះ អតិថិជនក៏មានចំនែកចូលរួមក្នុងការជួយដល់ IUCN និង Lacoste ក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីការពារសត្វព្រៃនៅទូទាំងពិភពលោក ។

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.