កប់បាត់! ២០សន្លឹក ពីកំពូលៗ អ្នកចតរថយន្តសម័យថី្ម ឃើញហើយហួសចិត្ត

David

សព្វថ្ងៃនេះចន្លោះកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្ត គឺកំពុងតែចោទជាបញ្ហាាខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សទូទៅ។ ប៉ុន្តែបញ្ហានេះធ្វើឱ្យអ្នកបើកបរមានភាពច្នៃប្រឌិតកាន់តែច្រើនឡើង ៗ នៅពេលនិយាយពីកន្លែងចត។

មកមើលម្ចាស់រថយន្តចំនួន ២០ ដែលចតនៅតាមរបៀបមិនធម្មតាបំផុត។

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.