ចង់ទន់ខ្លួន! ពេលឃើញ គូសេ្នហ៍ជនជាតិវៀតណាម បង្ហាញភាពសិ្នទ្ធស្នាលហួសប្រមាណ លើដងផ្លូវ ដោយមិនខ្វល់ពីក្រខ្សែភ្នែកមហាជន

David

ភាពស្និលស្នាលគឺជារឿងជៀសមិនផុតសម្រាប់មនុស្សពីនាក់ដែលស្រលាញ់គ្នា ប៉ុន្តែគូស្នេហ៍ទាំងឡាយក៏គួរតែគិតចេះពិចារណាថា តើភាពស្និតស្នាលបែបណាគួរបញ្ចេញនូវកន្លែងបែបណា។ តួរយ៉ាងគូរស្នេហ៍ទាំង១៦គូរខាងក្រោមនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញភាពស្និតស្នាលដោយមិនបានគិតហើយមើលទៅ។

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments

Powered by Blogger.